Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, I. G. Kovačića 8 – OIB 26211106548- kao Zakupodavac – dana 17. Studenog 2014.g. r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora

I Predmet Natječaja:
1. Poslovni prostor u Ogulinu, I. G. Kovačića 8 – u prostoru gradske tržnice – prostor ribarnice – ukupne površine 23,98 m2 – koji se sastoji od dvije prostorije (trgovina i skladište).
Prostor se daje u zakup za specijaliziranu trgovinu – ribarnicu.
Početni iznos zakupnine – 35,00 kn/m2.

II Ponuđači su dužni uplatiti jamčevinu u dvostrukom iznosu od početnog iznosa zakupnine – na račun Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin – IBAN HR3624020061100387653 –
Ponuđačima koji ne budu odabrani jamčevina će biti vraćena. Odabrani ponuđač dužan je u roku od 15 dana od dana odabira sklopiti ugovor o zakupu. Ukoliko odabrani ponuđač ne postupi po navedenom, ili ukoliko odustane od sklapanja ugovora jamčevina neće biti vraćena.

III Na natječaju ne može sudjelovati ponuđač koji kao zakupnik na poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Ogulina i Stambeno komualnog gospodarstva d.o.o. ne ispunjava obveze ili ih neuredno ispunjava.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ukoliko udovoljavaju uvjetima natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine, te ako nisu korisnici mirovine ostvarene prema tom Zakonu.

IV Ponuda mora sadržavati:
1. ime, prezime, tvrtku ponuđača s prebivalištem odnosno sjedištem,
2. iznos zakupnine koji se nudi.
Uz ponudu se prilaže:
1. preslika osobne iskaznice ako se radi o fizičkoj osobi, odnosno preslika upisa u odgovarajući registar ako se radi o pravnoj osobi,
2. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
3. ovlaštenje za zastupanje, odnosno punomoć za punomoćnika,
4. dokaz o prvenstvenom pravu ako postoji,
5. potvrdu nadležne porezne uprave da nema dugovanja po osnovi javnih davanja.

V Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa naznakom „ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ“ na adresu: Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 8 – najkasnije do 25.studenog 2014.g. do 12,00 sati.
Javnog otvaranja ponuda neće biti, a odluka o odabiru dostavit će se ponuditeljima na dokaziv način.

UPRAVA SKG-A:

Objavljeno 18.11.2014.

← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

Odluka o pravilima ponašanja na grobljima Grada Ogulina

2022 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.