Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

Javna nabava

PLAN NABAVE 2016.

→ Pravilnik o javnoj nabavi (download)

Registar ugovora o javnoj nabavi

Dokumentacija za nadmetanje (benzinska goriva, dizelska goriva i lož ulje)

 

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi

 

I Predmet ugovora: nabava loživog ulja – eksta lako
Broj objave: 50457196-1542/13.
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Iznos/vrijednost: 1.135.860,00 kn bez PDV-a
Datum sklapanja ugovora: 28.01.2014. – do 15.02.2015.g.
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor: INA –
Industrija nafte d.d. Zagreb

 

II Predmet ugovora: nabava goriva Eurosuper BS i BS 95
Broj objave: 50457196-1542/13.
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Iznos/vrijednost: 238.494,00 kn bez PDV-a
Datum sklapanja ugovora: 27.01.2014. – do 02/2015.
Naziv ponuditelja skojim je sklopljen ugovor:
PETROL d.o.o. Zagreb

 

III Predmet ugovora: opskrba električnom energijom
Broj objave: 2014/OBP-00028
Vrsta postupka: bagatelna nabava
Iznos/vrijednost: 49.881,63 kn bez PDV-a
Datum sklapanja ugovora: 05.05.2014.
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor:
RWE Energija d.o.o. Zagreb

IV Predmet ugovora: osiguranje imovine i osiguranja od opće odgovornosti
Broj: 182/14
Vrsta postupka: bagatelna nabava
Iznos/vrijednost: 120.000,00 kn
Datum sklapanja ugovora: 10.02.2015. do 02/2017.
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor:
CROATIA OSIGURANJE d.d. Rijeka

V Predmet ugovora: Nabava benzinskih goriva, dizelskih goriva i lož ulja – CPV 09130000-9 – nafta i destilati
Broj objave: 2015/S 002-0007858
Vrsta postupka: poziv na nadmetanje – otvoreni postupak
Vrijednost: 1.250.000,00 kn
Datum sklapanja ugovora: 07.04.2015.g.
Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor:
Grupa II – lož ulje – INA -Industrija nafte d.d. Zagreb
Grupa I – benzinska i dizelska goriva – Petrol d.o.o. Rijeka

VI Predmet ugovora: opskrba električnom energijom
Broj objave: 2015/OBU-00347
Vrsta postupka: bagatelna nabava
Vrijednost: 54.833,93 kn
Datum sklapanja ugovora: 20.05.2015.
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor:
HEP-Opskrba d.o.o. Zagreb

 

 

“Sukladno čl. 13. st. 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11.) objavljujemo:

Obaviještavamo zainteresiranu javnost da predstavnici naručitelja, uprava društva kao niti članovi Nadzornog odbora Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o. Ogulin, ne obavljaju upravljačke poslove niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica ili drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskog subjekta sa više od 0,5% udjela.

Sukladno navedenom a radi spriječavanja sukoba interesa, ne postoji gospodarski subjekt s kojim tvrtka Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin kao trgovačko društvo ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu čl. 13. Zakona o javnoj nabavi”PLAN NABAVE ZA 2016.


← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2021 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.