Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

Česta pitanja

Pitanja se mogu postavljati u rubrici “KONTAKTI“.

 

  1. Tko je korisnik javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada?

Korisnik javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog djela nekretnine i korisnik nekretnine kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja javne usluge.

2.Koje su dužnosti korisnika?

Korisnik javne usluge dužan je koristiti javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na način sukladan Zakonu, Uredbi te Odluci o načinu pružanja javnih usluga i predati komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge. Korisnik je također dužan postupati s otpadom na obračunskom mjestu na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi (miris), odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu i predavati miješani komunalni otpad odvojeno od biorazgradivog, reciklabilnog i glomaznog otpada. Korisnik javne usluge dužan je problematični otpad predavati u reciklažno dvorište. Korisnik je dužan snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom davatelju javne usluge.

  1. Cijena javne usluge?

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova Davatelja javne usluge, a koji troškovi su definirani Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge koju plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i Ugovorna kazna. Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje. Odlukom o načinu pružanja javnih usluga jedinica lokalne samouprave kao kriterij obračuna određen je volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika.

  1. Izjava o načinu korištenja javne usluge?

Izjava o načinju korištenja javne usluge je dokument na obrascu koju korisnik javne usluge ispunjava i dostavlja davatelju. Podaci u obrascu Izjave svrstani su u dva stupca od kojih je prvi prijedlog davatelja javne usluge, a drugi očitovanje korisnika javne usluge. Korisnik javne usluge dužan je davatelju javne usluge vratiti potpisanu Izjavu u roku od 15 dana od zaprimanja.

Davatelj javne usluge primjenjuje podatke iz Izjave koju je naveo davatelj javne usluge u slijedećim slučajevima:

– Kada se korisnik usluge ne očituje o podacima iz Izjave koje je naveo davatelj,

– Kada više korisnika usluge koriste zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini 1.

 

  1. Ugovaranje javne usluge?

Javna usluga se smatra ugovorenom kada:
– korisnik usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu

– prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

 

  1. Prijava novog korisnika javne usluge?

Stjecanjem vlasništva na nekretninom vlasnik je dužan u roku od 15 dana prije početka korištenja javne usluge obavijestiti davatelja javne usluge o početku korištenja javne usluge. U slučaju prenošenja obveze plaćanja s vlasnika nekretnine na korisnika nekretnine vlasnik je dužan u roku od 15 dana prije početka korištenja javne usluge od strane korisnika o tome obavijestiti davatelja javne usluge.

 

  1. Broj primopredaja miješanog komunalnog otpada?

Primopredaja otpada je predaja otpada od strane korisnika usluge te preuzimanja tog otpada od strane davatelja javne usluge. Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom utvrđena je minimalna učestalost primopredaje miješanog komunalnog otpada i to najmanje jednom u dva tjedna. Temeljem odredba iz Uredbe predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom o načinu pružanja javnih usluga utvrđuje učestalost odvoza na području pružanja javne usluge. Davatelj javne usluge dužan je izvršiti onaj broj prohoda na području pružanja javne usluge koji je određen Odlukom predstavničkog tijela. Korisnik predaje miješani komunalni otpad davatelju javne usluge u trenutku kada je posuda za odlaganje tog otpada u potpunosti ispunjena što znači da korisnik usluge nije dužan izvršiti primopredaju otpada davatelju javne usluge prema broju prohoda već kad je posuda u potpunosti ispunjena.
Primopredaja miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu iskazuje se na računu javnih usluga samo kada je ona izvršena. Dokaz o izvršenoj primopredaji miješanog komunalnog otpada je digitalni sustav evidentiranja.

Odlukom predstavničkog tijela JLS-a propisan je ukupan broj obaveznih obilazaka davatelja javne usluge na teritorijalnom području pružanja usluge. Broj obilazaka određuje cijenu obvezne minimalne javne usluge za sve korisnike. Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada čini umnožak jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika i broj primopredaja miješanog komunalnog otpada. Manji broj primopredaja znači i manji dio cijene po toj stavki računa.

 

  1.  Kada se može odjaviti korištenje javne usluge na nekretnini?

Korisnik javne usluge može podnijeti zahtjev za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi. Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju očitovanja vlasnika nekretnine i kad je potrebno na temelju podataka isključenja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina, pitke vode ili na drugi način.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za odjavom korištenja javne usluge korisnik je dužan vratiti zadužene spremnike za odlaganje otpada davatelju usluge i podmiriti sve dospjele račune.

 

Svaku prijavljenu promjenu davatelj usluge ima pravo provjeriti, a prijavljenu promjenu prihvatit će od prvog dana sljedećeg mjeseca te ne postoji mogućnost retroaktivnog učinka prijavljene promjene.

 

 


← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2024 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.