Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

Pristup informacijama

 

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU TJV

Upitnik za samoprocjenu tjv

 

 

 

 

 

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

 

 

 

 

Preuzmite i ispunite ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ovdje

 

Temeljem čl. 13. točka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13; 85/15.) Uprava društva imenovala je Sanju Tomić za službenicu za informiranje.

Službenicu za informiranje može se kontaktirati:
– osobno u sjedištu tvrtke,
– na broj telefona 047/532-313,
– na e-mail: sanja.tomic.skg@gmail.com

 

Broj: 01-141/16.

Ogulin, 03.11.2016.

            Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13; 85/15.) Uprava Društva dana 03. studenog 2016.g.  donosi slijedeću

O  D  L  U  K  U
O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA

 I

            Ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje i kojima raspolaže Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin kao tijelo javne vlasti (TJV), te se utvrđuju uvjeti pod kojima se omogućava uvid javnosti u rad Društva, u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama (u nastavku: Zakon.)

II

            Katalog informacija nalazi se u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio, te sadrži sistematizirani pregled informacija sa opisom sadržaja,  načinom osiguravanja pristupa informaciji i načinom davanja informacije.

 III

            U cilju informiranja javnosti na način i pod uvjetima kako predviđa Zakon, osigurava se pristup informacijama iz djelokruga rada Društva koje su pozitivnim propisima Republike Hrvatske kvalificirane kao javne ovlasti, i to:

 • Održavanje groblja,
 • Održavanje čistoće i održavanje javnih površina,
 • Skupljanje, prijevoz, oporaba, zbrinjavanje i odlaganje komunalnog otpada,
 • Proizvodnja i distribucija toplinske energije,
 • Tržnica na malo,
 • Dimnjačarski poslovi
 • Naplata parkiranja.

IV

            Tijelo javne vlasti osigurava pristup informacijama na slijedeći način:

 • Objavom informacija na mrežnim stranicama skg-ogulin.hr
 • Objavom informacija na oglasnoj ploči Društva,
 • Oglašavanjem u javnim glasilima natječaja, nadmetanja i drugih obavijesti,
 • Neposrednim davanjem informacije korisniku uvidom u dokumente,
 • Davanjem informacije pisanim putem,
 • Davanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
 • Na drugi način prikladan za ostvarivanje ptrava na pristup informaciji

V

            Osobni i posebni podaci o zaposlenima, kao i o korisnicima usluga koje u svojim evidenci-jama vodi TJV trajno su nedostupni, kako propisuje Zakon o zaštiti osobnih podataka.

TJV će također uskratiti pravo na pristup informaciji ako je klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona koji propisuje tajnost podataka, kao i u slučaje-vima utvrđenim posebnim propisom.

      VI

            Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na jedan od slijedećih načina:

 • Pisanim zahtjevom na obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama TJV ili neposredno kod službenika za informiranje, dostavom na adresu sjedišta TJV
 • Usmenim putem, telefonom ili drugim sredstvom komunikacije, o čemu se sastavlja službena zabilješka, za tel: 047/532-313; na fax: 047/811-488; e-mail službenika za informiranje: sanja.tomic.skg@gmail.com

VII

            Korisniku prava kome je omogućen pristup informaciji naplatit će se naknada stvarnih materijalnih troškova, sukladno čl. 19. Zakona i Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/14.)

Naknada troškova uplaćuje se na IBAN HR3624020061100387653.

VIII

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama TJV i oglasnoj ploči Društva.

 

                                                                                              UPRAVA DRUŠTVA – DIREKTOR:

                                                                                              Ivica Salopek, ing.

 

Preuzmite i ispunite ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA ovdje

 

Broj: 01-141/1-16.
Ogulin, 03.11.2016.

            K A T A L O G    I N F O R M A C I J A

I  UVODNE ODREDBE

            Katalog informacija sadrži pregled informacija koje tvrtka posjeduje u obavljanju svoje registrirane djelatnosti, a koje su kvalificirane kao javne ovlasti, te su time od interesa za širu javnost.

            Svrha objavljivanja Kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informaci-jama koje posjeduje tvrtka a koje jesu ili mogu biti predmet prava na pristup informacijama.

            Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama TJV pristupa se izravno, bez upućivanja zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente pravo na pristup informacijama ostvaruje se upućivanjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

            Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima, te su svi potencijalni korisnici ravnopravni u ostvarivanju prava na pristup informacijama.

            Pravo na pristup informacijama uskratit će se ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena propisima o zašti-ti osobnih podataka.

Pravo na pristup informaciji uskratit će se za sve informacije koje se tiču postupaka koja vode nadležna tijela u istražnim i/ili predistražnim radnjama, za vrijeme trajanja tih postupaka.

            TJV može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoji mogućnost da bi njeno objavljivanje:

 • Onemogućilo učinkovito i neovisno vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršeneja sudske odluke ili kazne,
 • Onemogućilo rad tijela koja vrše upravni, inspekcijski nadzor ili nadzor zakonitosti rada,
 • Povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pristanka autora/vlasnika

II   SADRŽAJ KATALOGA

Tvrtka obavlja slijedeće djelatnosti, koje su određene kao javne ovlasti:

 • Održavanje groblja,
 • Održavanje čistoće i održavanje javnih površina,
 • Skupljanje, prijevoz, oporaba, zbrinjavanje i odlaganje komunalnog otpada,
 • Proizvodnja i distribucija toplinske energije,
 • Tržnica na malo,
 • Dimnjačarski poslovi
 • Naplata parkiranja.

Djelatnost tvrtke upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu.

            Informacije u Katalogu razvrstane su prema ustrojstvenim jedinicama tvrtke koje raspolažu informacijama i dokumentima koji mogu biti predmet prava na pristup informacijama, i to:

      I  Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova raspolaže slijedećim informacijama:

 1. Opći akti i pravilnici tvrtke
 2. Podaci o broju ovršnih i sudskih predmeta, trajanju postupaka, rješenim i nerješenim postupcima,
 3. Podaci o pojedinačnim predmetima potraživanja (podmirena i nepodmirena), naknade šteta i sl.
 4. Natječaji i oglasi – razni
 5. Zbirni i statistički podaci o zaposlenicima i korisnicima usluga
 6. Dokumentacija i informacije u vezi postupaka javne nabave
 7. Informacije i dokumentacija iz djelokruga rada uredskog poslovanja (urudžbeni zapisnik, adrema i sl.)
 8. Informacije o postupanjim po propisima o arhivskoj i registraturnoj građi
 9. Upravni postupci u predmetima nadzora ministarstava i inspekcijskih službi,
 10. Materijali, zapisnici, odluke tijela tvrtke: uprave, nadzornog odbora i skupštine,
 11. Razni ugovori
 12. Dokumentacija o zakupu poslovnih prostora.

Napomena: Osobni podaci zaposlenih i korisnika usluga su nedostupni

      II Financijsko računovodstvena služba:

 1. Godišnja, polugodišnja, kvartalna i mjesečna izvješća o financijskom poslovanju,
 2. Financijski plan i rebalans Financijskog plana,
 3. Plan nabave,
 4. Statistička izvješća – razna.

Napomena: Podaci o plaćama, naknadama i sličnim isplatama su nedostupni.

      III Komunalno tehnička služba:

 1. Pravilnici vezani za komunalne usluge: odvoza otpada, održavanje javnih površina, groblja, praking služba, tržnica
 2. Cjenici za sve usluge,
 3. Raspored odvoza otpada,
 4. Informacije o dežurstvima na grobljima,

III NAMJENA KATALOGA INFORMACIJA

Namjena Kataloga informacija je osiguravanje prava na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže i/ili koje nadzire ova tvrtka, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13; 85/15.), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03; 118/06; 41/08; 130/11; 106/12.) i drugim pozitivnim propisima.

IV NAČIN I VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruju se na način, u rokovima i po postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama i Odlukom tvrtke o ustrojavanju Kataloga informacija, broj: 01-141/16. od 03. studenog 2016.g.

Direktor:

Ivica Salopek,ing.


← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2024 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.