Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

obavijest korisnicima

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin nastavlja sa širenjem zone u kojoj se primjenjuje projekt RAZVRSTAVANJE OTPADA NA KUĆNOM PRAGU!

Unatrag tri godine projekt se provodi u zapadnom dijelu grada (MO Prapuće-Zagrad, Sv.Petar – Puškarići, Turkovići, Vitunj, Ogl. Hreljin i Brestovac),  a sa početkom 2020.g. provedba se proširuje na sve mjesne odbore Grada.

Projekt podrazumijeva prikupljanje papira/kartona i plastične ambalaže od svakog korisnika.

Svi korisnici usluge koji su evidentirani kao obveznici naplate mogu uz predočenje zadnje uplatnice BESPLATNO podignuti vreće za plastičnu i papirnatu sirovinu, a davatelj usluge će tu sirovinu jednom mjesečno preuzeti na adresi korisnika.

Raspored preuzimanja vreća po mjesnim odborima objavljuje se na mrežnim stranicama davatelja usluge, na oglasnoj ploči i na blagajni davatelja usluge.

Prilikom preuzimanja besplatnih vreća korisnici mogu podignuti letak sa uputama što se smije, a što ne smije odlagati u vreće za papirni i plastični otpad.

 

SKG d.o.o. Ogulin

Objavljeno 21.01.2020.

obavijest korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada

 

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom, obaviještavaju se korisnici usluge odvoza komunalnog otpada da od siječnja 2020.g. tvrtka SKG d.o.o. Ogulin započinje sa primjenom varijabilnog dijela cijene odvoza, na način da će se očitavati broj pražnjenja posuda za otpad, primjenom RFID sustava.

 

RFID je oznaka softvera koji povezuje korisnika sa brojem pražnjenja posude, a o instalaciji tog sustava korisnici su već obaviješteni u listopadu 2019.g.

 

Korisnici će za prvo tromjesečje 2020.g. dobiti akontaciju računa sa iskazanim fiksnim dijelom cijene + jedan odvoz, kao i do sada, dok će račun za broj pražnjenja posuda u prvom tromjesečju biti iskazan na uplatnicama od mjeseca travnja 2020.g.

 

Korisnicima se tako omogućuje da direktno utječu na iznos računa za odvoz otpada, jer ukoliko recikliraju i odvojeno prikupljaju otpad, te ga ne predaju na pražnjenje, izbjegavaju plaćanje varijabilnog dijela cijene.

 

Varijabilni dio cijene je cijena predaje miješanog komunalnog otpada i  prema važećem cjeniku iznosi 6,78 kn za jedan odvoz. To konkretno znači da korisnik svakim iznošenjem kante na pražnjenje povećava svoj mjesečni račun za 6,78 kn.

 

 

SKG d.o.o. OGULIN

Objavljeno 15.01.2020.

zahtjev za izdavanje besplatne parkirne karte za dobrovoljne davatelje krvi

Zahtjev za izdavanje besplatne parkirne karte za dobrovoljne davatelje krvi možete preuzeti ovdje:Zahtjev za izdavanje besplatne parkirne karte

Objavljeno 07.11.2019.

obavijest

Temeljem čl. 13. Potpunog teksta izjave o usklađenju općih akata društva s ograničenom  odgovornošću sa Zakonom o trgovačkim društvima, Uprava Društva donosi slijedeću

 

O D L U K U

I

 

Utvrđuje se  radno vrijeme odlagališta Sodol u zimskom periodu 2019/2020.g:

-Ponedjeljak – petak od 08,00do 15,00 sati

-Subota od 08,00 do 13,00 sati

 

II

Ovako utvrđeni raspored rada odlagališta Sodol primjenjuje se od 14. listopada 2019.g. do 31. ožujka 2020.g.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

   Direktor:

  Sanja Tomić

 

Objavljeno 21.10.2019.

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Tvrtka SKG d.o.o. Ogulin dana 01. listopada 2019.g. započela je sa primjenom automatske identifikacije RFID transpondera ugrađenih u posude i kontejnere za skupljanje otpada.

RFID je oznaka softvera koji povezuje korisnika sa brojem pražnjenja posude.

Podsjećamo korisnike usluga da je tijekom  listopada i studenog 2018.g. izvršeno čipiranje kanti i kontejnera za odlaganje miješanog komunalnog otpada. Primjenom automatske identifikacije RFID transpondera zaokružen je sustav mjerenja broja odlaganja/pražnjenja kanti i kontejnera za odlaganje otpada, što će direktno utjecati na plaćanje varijabilnog dijela cijene odvoza otpada.

Konkretno to znači da će korisnici koji odvajaju i selektiraju otpad (odvajaju korisne sirovine kao papir, plastiku, staklo, metal i odlažu ih na zelene otoke ili predaju otkupljivačima) imati manje količine otpada kojeg predaju na odvoz, te će plaćati manji varijabilni dio cijene odvoza otpada, kada isti bude implementiran u cjenik.

Sustav funkcionira na način da se očitavanjem čipa povezuje šifra kupca, šifra objekta i šifra posude, te navedene podatke bilježi u softveru.

Shvaćamo da će u praksi biti mnogo nejasnoća i pitanja, te stoga upućujemo korisnike na rubriku „česta pitanja” na našim  mrežnim stranicama www.skg-ogulin.hr  na kojima  mogu postavljati pitanja.

 

 

 

SKG d.o.o. Ogulin

Objavljeno 04.10.2019.

Obavijest o prikupljanju otpada

 

Sukladno čl. 23.  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 42/17.) dostavljamo korisnicima usluge Obavijest o prikupljanju otpada za  2019.g.

 

KALENDAR ODVOZA OTPADA

 

I          Otpad se odvozi radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

 

II         Miješani komunalni otpad na užem području grada Ogulina odvozi se jednom tjedno po niže navedenom rasporedu:

Ponedjeljak: Ivana Gorana Kovačića, Ivana bana Mažuranića, J. J. Strossmayera, Josipa bana Jelačića, Vladimira Nazora, Kardinala A. Stepinca, Bernardina Frankopana, Ivane Brlić Mažuranić, Stara cesta, Zagrad i Zagradski odvojak, Nova cesta, Mala cesta, Krči, Struga, Vijenac I. Marinkovića, Gornje i Donje Zagorje, Ribarići (gornji dio), Šegani, Otok Oštarijski (dio), Dobrići i Zulejkina ulica.

 

Utorak: Prapućanska ulica, Draga, Dobrina ulica, Bukovnička ulica, Grdešićka ulica, Voćarska ulica, Bukovnik, Bukovnički odvojak, Brod, Brodski odvojak, Vijenac T. Ujevića, Bolnička ulica, Vrtače, Vrtački odvojak, Ogulinski Hreljin, Puškarićo gornji, Kopele, Gorica, Klečka ulica, Klanci.

 

Srijeda: Pešćenica, Dugave, Brezik, Kučinići, Rtić, Sabljaci, Dujmići, Ribarići (donji dio), Bošt, Gavani, Salopek selo, Desmerice, Kalci, Humac.

 

Četvrtak: Ivana Gorana Kovačića, Ivana bana Mažuranića, J. J. Strossmayera, Josipa bana Jelačića, Vladimira Nazora, Kardinala A. Stepinca, B. Frankopana, Ivane B. Mažuranić, Sveti Jakov, Dobriše Cesarića, Sveti Rok, Lomošćanska cesta, Otok Oštarijski, Ljudevita Gaja, Turkovići, Brestovac, Vitunj, Puškarići (donji), Sveti Petar, Kirasići, Vučići, Krlenac, Zečeva, Petra Preradovića, Saborčanska, Augusta Šenoe.

 

Petak: Proce,  Kut, Škrile, Radnički put, Dražice, Podvrh, Drenovac, Žegar, Vijenac I. Marinkovića.

 

            Miješani komunalni otpad u ruralnim naseljima  odvozit će se dva puta mjesečno (svaki drugi petak), sukladno Odluci o broju odvoza miješanog komunalnog otpada, Klasa: 363-01/19-01/09; Urbroj: 2133/02-01/1-19-3. od 05. veljače 2019.g. kako slijedi:

– Musulinski potok, Bjelsko, Jasenak, Drežnica, Gornje Dubrave, Donje Dubrave, Trošmarija, Popovo selo, Gojak.

 

III       Preuzimanje glomaznog komunalnog otpada u okviru javne usluge naručuje se  podnošenjem zahtjeva kod davatelja usluge.

 

IV       Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na javnoj površini (zeleni otoci) – prilog 2. ove Obavijesti.

 

U Ogulinu, siječanj 2019.g.                                                  SKG d.o.o. Ogulin

Objavljeno 28.03.2019.

2021 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.