Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE PRIKUPLJANJA RECIKLABILNOG OTPADA

Obaviještavamo građane – korisnike usluge selektivnog prikupljanja otpada da je davatelj usluge uklonio zelene otoke (za skupljanje papira, plastike, stakla) na lokacijama Mjesnih odbora Lomost, Desmerice, Proce, Prapuće – Zagrad, Sv. Petar – Puškarići, Turkovići, Hreljin Ogulinski, Vitunj i Salopek selo.

Povlačenje iz upotrebe zelenih otoka nastavak je  unapređivanja sustava gospodarenja otpadom.

Naime, početkom 2020.g. tvrtka SKG d.o.o. Ogulin uspostavila je sustav odvajanja i skupljanja otpada na kućnom pragu. Time je prestala potreba za zelenim otocima, koji će biti izmješteni u ruralne dijelove Grada Ogulina.

Ukoliko postoji potreba građana za odvojenim prikupljanjem otpada koji se ne preuzima na kućnom pragu (staklo, metal, tekstil, elektronički otpad) isto se može odložiti na sljedećim lokacijama:

– u komunalnom dvorištu u Ogulinu, Mala cesta 6

– u mobilnom reciklažnom dvorištu.

 

 

SKG d.o.o. Ogulin

Objavljeno 24.04.2020.

OBAVIJEST O RADU MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Dana 16. ožujka 2020. godine (ponedjeljak) mobilno reciklažno dvorište bit će na raspolaganju korisnicima na lokaciji iza Teniske dvorane I dvorane Prve osnovne škole.

Namjenjeno je građanima, fizičkim osobama Mjesnog odbora Ogulin (V. I. Marinkovića, Struga, centar grada) i služi za odvojeno prikupljanje manjih količina posebnih vrsta otpada koje će se besplatno moći odložiti prema datim uputstvima od strane djelatnika Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o.

Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta će biti od 8 do 14 sati.

Lokacije i datumi postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta u ostalim Mjesnim odborima bit će vidljive i objavljene na internet stranicama Stambeno komunalnog gospodarstva d.o.o., kroz medije i oglasnim pločama po mjesnim odborima.

 

Termini i lokacije na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište su u prilogu.

Plan lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta

Objavljeno 13.03.2020.

obavijest korisnicima

Obavještavamo građane Mjesnog odbora Ogulin da će se 12.02.2020 odvoziti vreće za skupljeni papir, a 13.02.2020 odvoziti će se vreće za skupljenu plastiku.
Područje MO Ogulin:
Augusta Šenoe, Bernardina Frankopana, Bolnička ulica, Trg hrvatskih rodoljuba, Ivana bana Mažuranića, Ivana Gorana Kovačića, Ivane Brlić Mažuranić, Vijenac Ive Marinkovića, Ižišće, Josipa bana Jelačića, Josipa Jurja Strossmayera, Ljudevita Gaja, Alojzija Stepinca, Vladimira Nazora, Saborčanska, Petra Preradovića, Struga, Tina Ujevića.
S poštovanjem.
SKG d.o.o. Ogulin
Objavljeno 11.02.2020.

obavijest korisnicima

Obavještavaju se korisnici, da će se odvoz reciklabilnih sirovina (papir, plastika), a za koje ste obavijest dobili na kućne adrese poćeti preuzimati na kućnom pragu od 12 veljače. 2020.g. prema sljedećem rasporedu: Raspored sakupljanja reciklabilnog otpada

Objavljeno 03.02.2020.

obavijest korisnicima – projekt razvrstavanja na kućnom pragu

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin kao davatelj usluge proširuje projekt razvrstavanja otpada na kućnom pragu na područje grada Ogulina, i to na slijedeće mjesne odbore: Grad Ogulin, Zagorje, Žegar-Podvrh, Prapuće-Zagrad, Sv.Jakov, Otok Oštarijski, Desmerice, Lomost, Proce, Ribarići, Salopek selo, Sv. Petar – Puškarići, Turkovići, Ogulinski Hreljin.

Projekt podrazumijeva prikupljanje papira i kartona i plastične ambalaže od svakog korisnika, od vrata do vrata.

Projekt se provodi na način da svaki korisnik koji se nalazi u sustavu naplate usluge može u prostorijama tvrtke besplatno uzeti vreće za plastičnu i papirnatu sirovinu, a davatelj usluge će tu sirovinu jednom mjesečno preuzeti na adresi korisnika.

Upute o odlaganju reciklabilnog otpada:

 

PAPIR:  novine, časopisi, prospekti, uredski papir, kartonski fascikli, papirnate vrećice, bilježnice, knjige sa papirnatim ili kartonskim koricama, katalozi, kartonska ambalaža (spljoštena), kartoni za jaja, omotnice, koverte, reklamni letci, kalendari.

 

U PAPIRNI OTPAD NE SMIJE SE ODLAGATI: fotografije, fotopapir, indigo, zauljeni i prljavi papir, plastificirane stvari, upotrijebljene papirnate maramice, salvete, pelene, korištene papirnate čaše i tanjuri.

 

PLASTIČNI OTPAD:  polietilenske vrećice, folije, boce od jestivog ulja, destilirane vode, ambalaža od sredstva za čišćenje (šampona, prehrambenih proizvoda), bose od sokova i osvježavajućih napitaka, čepovi, plastični tanjuri, pribor za jelo od plastike, boce od mlijeka i mliječnih proizvoda.

 

SVA PLASTIČNA AMBALAŽA MORA BITI ČISTA

U OTPAD ZA PLASTIKU NE SMIJE SE ODLAGATI: ambalaža od boja i lakova, jakih kemikalija i zapaljivih i eksplozivnih tvari, boce i limenke pod tlakom.

VREĆE SA OTPADOM ZAVEZATI I U DAN ODVOZA OSTAVITI PRED KUĆOM.

 

 

Objavljeno 21.01.2020.

obavijest korisnicima

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin nastavlja sa širenjem zone u kojoj se primjenjuje projekt RAZVRSTAVANJE OTPADA NA KUĆNOM PRAGU!

Unatrag tri godine projekt se provodi u zapadnom dijelu grada (MO Prapuće-Zagrad, Sv.Petar – Puškarići, Turkovići, Vitunj, Ogl. Hreljin i Brestovac),  a sa početkom 2020.g. provedba se proširuje na sve mjesne odbore Grada.

Projekt podrazumijeva prikupljanje papira/kartona i plastične ambalaže od svakog korisnika.

Svi korisnici usluge koji su evidentirani kao obveznici naplate mogu uz predočenje zadnje uplatnice BESPLATNO podignuti vreće za plastičnu i papirnatu sirovinu, a davatelj usluge će tu sirovinu jednom mjesečno preuzeti na adresi korisnika.

Raspored preuzimanja vreća po mjesnim odborima objavljuje se na mrežnim stranicama davatelja usluge, na oglasnoj ploči i na blagajni davatelja usluge.

Prilikom preuzimanja besplatnih vreća korisnici mogu podignuti letak sa uputama što se smije, a što ne smije odlagati u vreće za papirni i plastični otpad.

 

SKG d.o.o. Ogulin

Objavljeno 21.01.2020.

Odluka o pravilima ponašanja na grobljima Grada Ogulina

2022 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.