Telefon: 047 811 489 i 047 811 488    → Adresa: Ivana Gorana Kovačića 8, 47300 Ogulin    Pošaljite  E-mail

obavijest – podjela spremnika za biootpad

Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin započinje sutra, 09. travnja sa podjelom smeđih spremnika za sakupljanje biootpada.
Spremnike je nabavio Grad Ogulin u sklopu objedinjene javne nabave za cijelu RH.
Podjela se neće vršiti u ruralnim dijelovima, iz razloga jer se u tim naseljima biootpad može odlagati u vrtove i poljoprivredne površine.
Podjela započinje u užem području grada Ogulina.
Spremnike mogu dobiti samo kućanstva i to ona koja su se u Izjavi o načinu pružanja usluge zbrinjavanja otpada opredijelili da će kompostirati biootpad.
U prvo vrijeme molimo građane da ne koriste spremnike, obzirom da će se njihovo pražnjenje organizirati kasnije, o čemu će se korisnike pravovremeno obavijestiti.
Organiziranjem sakupljanja i zbrinjavanja biotpada SKG će u potpunosti zaokružiti obavljanje minimalne javne usluge u koju, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, spadaju sakupljanje miješanog komunalnog otpada, korištenje reciklažnog dvorišta, odvoz glomaznog otpada i sada na kraju sakupljanje biootpada.
Upute o načinu odvajanja biootpada pogledajte na letku koji se nalazi u privitku ove obavijesti.
Molimo naše korisnike za razumijevanje, kako bismo zajedno omogućili da se ova usluga obavlja što efikasnije.
Objavljeno 08.04.2024.

← Povratak na prethodnu stranicu

Comments are closed.

2024 © Copyright - Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin. Sva prava pridržana.